US Immigration Services from Vietnam

Người dân Việt Nam là duy nhất. Nhu cầu và mong muốn của họ là duy nhất. Nhu cầu của họ là duy nhất cũng là khi họ muốn di cư sang Mỹ. Việt Nam là nước có nền kinh tế đ ang phát triển mạnh mẽ, như người Việt Nam thì Việt Nam là duy nhất. Cho dù việc kinh doanh của họ liên quan đ ến du lịch hay sản xuất hay tài chính, rất nhiều người Việt Nam đ ang phát đ ạt và mong muốn phát triển việc kinh doanh của mình tại Mỹ và các quốc gia khác. Du lịch từ Việt Nam yêu cầu thị thực, và đ ặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đ òi hỏi cách tiếp cận đ ộc đ áo cho người dân Việt Nam. Chúng tôi, Bridgeway Immigration hiểu đ ược nét đ ộc đ áo của người dân Việt Nam, cũng như Luật Nhập cư Hoa Kỳ. Hãy đ ể chúng tôi giúp bạn đ ạt đ ược mục tiêu của mình

Ryan Barshop, Attorney